• Đề xuất phương án kiến trúc
  • Đề xuất phương án kiến trúc
  • Giải nhất cuộc thi tuyển chọn phương án kiến trúc
  • Giải nhất cuộc thi tuyển kiến trúc