Quản lý chi phí đầu tư

Quản lý chi phí đầu tư:

-   Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; Đo bóc khối lượng; Lập, thẩm tra tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng

-   Phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả đầu tư của dự án

-   Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng

-   Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng

-   Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng