Thẩm tra

– Thẩm tra các hồ sơ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư; thẩm tra các hồ sơ thiết kế các công   trình giao thông đường sắt, đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị  và đường nội bộ khu công nghiệp.

– Thẩm tra tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình; đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng công trình; lập và xác định giá các gói thầu.

– Thẩm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và chi tiết.

– Thẩm tra hồ sơ quyết toán các công trình giao thông: đường sắt, đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đường giao thông nội bộ khu công nghiệp.