ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - LẠNG SƠN


Tên dự án: ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - LẠNG SƠN

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VEC)

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Lạng Sơn

Thời gian thực hiện: Từ 5/2015 đến 11/2016

Công việc thực hiện:

  • Cung cấp chuyên gia bước thiết kế kỹ thuật
  • Khảo sát địa hình và thủy văn cho đoạn từ Km 1+800 - Km 45+100.
  • Khảo sát địa chất đoạn Km24+500 - Km45+100