DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC CẦU DÂN SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP, CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG (LRAMP)


Tên dự án: DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC CẦU DÂN SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP, CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG (LRAMP)

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 6

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hậu Giang

Thời gian thực hiện: Từ 17/04/2017

Công việc thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 03 cầu trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang