DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM (VRAMP)


Tên dự án: DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM (VRAMP)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 3 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam

Thời gian thực hiện: Từ 12/2015

Công việc thực hiện: Cung cấp chuyên gia tham gia thực hiện dự án