DỰ ÁN ĐẬP DÂNG NƯỚC VÀ KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ, BẢO VỆ DÂN CƯ BỜ PHẢI SÔNG BẰNG, PHƯỜNG HỢP GIANG - PHƯỜNG TÂN GIANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG (GIAI ĐOẠN I)


Tên dự án: DỰ ÁN ĐẬP DÂNG NƯỚC VÀ KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ, BẢO VỆ DÂN CƯ BỜ PHẢI SÔNG BẰNG, PHƯỜNG HỢP GIANG - PHƯỜNG TÂN GIANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG (GIAI ĐOẠN I)

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa điểm xây dựng: Thành phố Cao Bằng 

Thời gian thực hiện: từ ngày 18/12/2019

Công việc thực hiện: 

  • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi + thiết kế cơ sở hạng mục cầu dẫn, đường và cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng.
  • Khảo sát thủy văn; Lập bản vẽ thiết kế thi công và dự toán hạng mục BVTC phần cầu, đường & cảnh quan cây xanh, cấp điện & chiếu sáng.