CẦU NGUYỄN THÁI HỌC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG


Tên dự án: CẦU NGUYỄN THÁI HỌC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải An Giang

Địa điểm xây dựng: Tỉnh An Giang

Thời gian thực hiện: Từ 27/04/2017

Công việc thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi