Các dịch vụ Tư vấn


- KHẢO SÁT

- THIẾT KẾ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC

- LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

- LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

- THIẾT KẾ

- THẨM TRA

- GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

- QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ

- ĐẤU THẦU

- THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

- QUẢN LÝ DỰ ÁN

- QUẢN LÝ BẢO TRÌ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ

- ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ