Tham dự ngày hội sinh viên của Trường đại học Giao Thông Vận Tải