Tham dự hội thảo chuyên ngành cầu đường - Điểm nhấn của tương lai