Hội thảo trực tuyến giới thiệu và hỗ trợ phần mềm thiết kế MIDAS